7 , مهر, 1399
مشاهده بیشتر

تست خبر استان کهگیلویه- 990707

تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707

8 , مهر, 1397
مشاهده بیشتر

بیانیه سازمان بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد در محکوم کردن اقدام کور تروریستی حمله عناصر داعش به مردم بی گناه اهواز

اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت…

یادداشت و گفتگو

تست خبر استان کهگیلویه- 990707

تست خبر استان کهگیلویه- 990707

تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707

بیانیه سازمان بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد در محکوم کردن اقدام کور تروریستی حمله عناصر داعش به مردم بی گناه اهواز

بیانیه بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویر احمد.

اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…

اخبار برتر سازمان ها

تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان…
بافرارسیدن سی ویکم خردادماه روز شهادت بزرگ مردانقلاب ودفاع مقدس شهید دکترچمران…
به همت سازمان بسیج اساتید استان وباحضور اساتید بسیجی دانشگاههای استان مراسم…

معاونت ها

تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…
تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…
تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…
تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…
تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…
تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707تست خبر استان کهگیلویه- 990707
اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در اهواز نشان از استیصال دشمنان و محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) است که با حمایت‌…